Общи условия
и условия за връщане

Общи Условия за Ползване

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачът и Потребителите, които ползват електронния магазин allocacoc.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта allocacoc.bg cе счита, че Потребителят приема или е съгласен с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. „ПРОДАВАЧ” е "Аллокакок България" ЕООД- търговското дружество с ЕИК: 202904874, със седалище в град София, район "Лозенец", ж.к. "Лозенец", ул. "Капитан Андреев" №16, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки (артикули) в него и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките (артикулите). "Аллокакок България" ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта allocacoc.bg с електронния магазин, както и начините на достъп до него.

1.2. „ПОТРЕБИТЕЛ” e физическо и/или юридическо лице, което е страна по договор за покупката на предлаганите в електронния магазин allocacoc.bg стоки (артикули) и се е съгласило с настоящите Общи условия. Потребителят е лице, попълнило електронната форма за регистрация, което дава възможност за непротиворечивата му идентификация

1.3. ЛИЧНИ ДАННИ. "Аллокакок България" ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), вписан в регистъра на КЗЛД под №425205 и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите Потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на продавачите в магазина.

1.4. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът allocacoc.bg, който за България е собственост на Продавача "Аллокакок България" ЕООД и който магазин служи като виртуална платформа за предлагане на стоки, за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Потребител, за заявяване и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

1.5. "СТОКА" или "АРТИКУЛ" е всяка движима вещ, която се предлага в електронния магазин от Продавача към неопределен кръг потенциални Потребители. За целите на настоящите Общи условия, думите "стока" и "артикул" са взаимнозаменяеми, също както и единственото и множественото число на тези думи.

1.6. "Изложена стока"- Изложената стока е покана към неограничен кръг от потенциални Потребители, която съдържа общото количество на стоката и срок за приемане на Заявки.

1.7. „ЗАЯВКА” е показан от Потребител интерес и постигане на съгласие между страните за покупка (получаване на собствеността) на една или повече конкретни стоки (артикули) от наличните в електронния магазин. Думата “ПОРЪЧКА” в сайта има значението на „ЗАЯВКА” по настоящите Общи условия.

1.8. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният чрез интернет платформата allocacoc.bg договор за продажба с доставка на стока (артикул) между Продавач и Потребител.

1.9. „КУРИЕР” е трето лице - търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изпълнение на изискванията на Закона за пощенските услуги.

1.10. “БАНКА” е „УниКредит Булбанк” АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” №7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, осъществяващо банкова дейност под надзора на Българска народна банка, въз основа на лиценз РД22-2249/16.11.2009 г. За плащане с кредитна или дебитна карта важат правилата и таксите, посочени в Общите условия на "Уникредит Булбанк" АД. Промяната на Общите условия на "Уникредит Булбанк" АД влече и промяна в настоящите Общи условия само и единствено в частта за плащанията с кредитна или дебитна карта.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. С настоящите Общи условия се определят условията, реда и сроковете за продажба и популяризиране на стоки (услуги), предлагани от Продавача на територията на Европейския съюз и на страните- членки на Европейското икономическо пространство.

2.2. Разглеждането на електронния магазин allocacoc.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.3. В електронния магазин allocacoc.bg на всяка стока (артикул) е посочена цената, размерите и теглото, инструкции за употреба, описание и спецификация на стоката (артикула), както и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор за покупката на стоката (артикула).

2.4. Всички публикувани цени на продукти, в съответната категория на сайта са с ДДС. При извъшване от страна на Потребителя на операцията "Купи" се изобразява детайлна информация, относно: снимка, име и моде л на стоката (артикула), количеството, еденична цена, междинна сума, сума без ДДС, стойност на ДДС, общата (крайна) цена на стоката (артикула) с включено ДДС. При последващи стъпки, към общата (крайна) цена се добавя и цена на куриерската услуга за доставка и застраховка на стоката (артикула), след което се калкулира окончателната дължима сума за заплащане от Потребителя.

2.5. РЕГИСТРАЦИЯ е процесът, при който едно лице (физическо и/или юридическо) придобива качеството Потребител (Клиент), като попълва регистрационната част на електронната форма за регистрация и заявка (“форма на регистрация").

2.6. Електронната форма за регистрация и заявка на Клиент е достъпна на сайта по пътя „Потребител“ или по пътя "Зъбно колело в горната дясна част на сайта” -> „Регистриране”, или по пътя „Кошница” -> „Плащане”.

2.7. За успешна регистрация на Клиент, е необходимо последният да попълни електронната форма за регистрация, със следните задължителни полета: име, фамилия, активен електронен адрес (e-mail) за кореспонденция, телефон, пощенски адрес, име на фирма и булстат (за юридически лица), парола, потвърди паролата.

2.8. Всеки новорегистрирал се Клиент получава на електронния си адрес (имейл), потвърждаващ успешната регистрация в електронния магазин allocacoc.bg с информация за потребителското му име.

2.9. Действията, извършени от потребителското име и паролата ще се считат от ПРОДАВАЧА за действия, извъшени от Потребителя по регистрацията.

2.10. Ако сте на възраст под 18 години, е необходимо вашите родители или настойник да дадат/даде съгласие за извършване на покупка от този онлайн магазин.

3. ЗАЯВКА

3.1. Само регистрирани лица (Потребители) могат да правят Заявки т.е. само лица, които са попълнили електронната форма за регистрация могат да попълнят електронната форма за заявка.

3.2. За да получи собствеността върху една стока (артикул), Потребителят трябва да направи Заявка, като попълни заявителната част на електронната форма за регистрация и заявка (“форма на заявка").

3.3. Електронната форма за регистрация и заявка на Потребител е достъпна на сайта по пътя пътя „Потребител“ или по пътя "Зъбно колело в горната дясна част на сайта” -> „Регистриране”, или по пътя „Кошница” -> „Плащане”.

3.4. В заявителната част на електронната форма за регистрация и заявка (“форма на заявка") Потребителят попълва следните задължителни полета: “Начин за доставка" и “Начин за плащане”.

3.5. Заявката се счита за направена след натискане на бутон „Потвърди поръчката“- момент на сключване на договора.

3.6. При успешно направена заявка (т.е. при успешно сключен договор), Потребителят получава потвърждение на заявката чрез електронно писмо на посочения от него e-mail адрес.

3.7. При направена Заявка, Потребителят става купувач като страна в договора за продажба с доставка.

3.8. След успешно направена заявка (т.е. след успешно сключен договор), Продавачът предава заявената стока (артикул) на куриер, а Потребителят получава:

3.8.1. Известие от куриера, чрез SMS на посочения от Потребителя мобилен телефонен номер, че куриерът е получил стоката (артикула) и я е подготвил за доставка. В SMS-а от куриера се посочва пратката с номера на товарителницата, мястото на доставка (конкретен офис на куриера), или съответно, че пратка със съответен номер на товарителница ще бъде доставена от куриера на посочен от Потребителя адрес;

3.8.2. Известие от Продавача, чрез електронно писмо, че стоката (артикула) е дадена на куриера за доставка.

3.9. В случай, че заявената стока (конкретен модел) не е в наличност, Продавачът на посочения от Потребителя e-mail адрес предлага изменение на договора за продажба и определя нов срок, в който стоката ще бъде в наличност. Предложеното изменение на договора може да бъде отхвърлено от Потребителя в срок от 3 (три) дни, в който случай Продавачът дължи връщане на недължимо платената сума. В случай, че Потребителят не отговори в посочения 3 (три) дневен срок, се счита че е налице мълчаливо съгласие от негова страна за изменените условия на договора, като Продавачът изпълнява договора по новите условия.

3.10. Всички публикувани цени на продукти, в съответната категория на сайта са с включено ДДС. При извъшване от страна на Потребителя на операцията "Купи" се изобразява детайлна информация, относно: стоката (артикула), количеството, междинна сума, сума без ДДС, стойност на ДДС, общата (крайна) цена на стоката (артикула) с включено ДДС. Към общата (крайна) цена се добавя и цена на куриерската услуга за доставка и застраховка на стоката (артикула), след което се калкулира окончателната дължима сума за заплащане от Потребителя.

3.11. Аллокакок България ЕООД си запазва правото да променя цените. Цените към момента на отправяне на поръчка, са валидни в рамките на процеса по закупуване. *В случаи на възникване на софтуерна или човешка грешка, например при изброяване на продукти с очевидно сгрешена цена, Аллокакок България ЕООД си запазва правото да откаже поръчката – за което ще бъдат предоставяни известия.

4. ДОСТАВКА

4.1. Доставката на заявената стока (артикул) се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от извършената Заявка.

4.2. За доставката Продавачът може да сключи договор с дружество за куриерски услуги, като обичайните часове за доставка са работното време на куриера.

4.3. След успешно направена заявка (т.е. след успешно сключен договор), Продавачът предава заявената стока (артикул) на куриер, а Потребителят получава:

4.3.1. Известие от куриера, чрез SMS на посочения от Потребителя мобилен телефонен номер, че куриерът е получил стоката (артикула) и я е подготвил за доставка. В SMS-а от куриера се посочва пратката с номера на товарителницата, мястото на доставка (конкретен офис на куриера), или съответно, че пратка със съответен номер на товарителница ще бъде доставена от куриера на посочен от Потребителя адрес;

4.3.2. Известие от Продавача, чрез електронно писмо, че стоката (артикула) е дадена на куриера за доставка.

4.4. Ако Потребителят е посочил неточен или неправилен адрес на доставка, стоката (артикулът) се връща на ПРОДАВАЧА за сметка на Потребителя. ПРОДАВАЧЪТ се свързва с Потребителя, за уточнение на причината за недоставяне и съответно за вписване на коректен адрес на доставка.

4.5. Всяка изпратена стока (артикул) е застрахована. Цената на застраховката на стоката (артикула) се изчислява съобразно правилата на куриера и е в тежест на Потребителя. Ако дадена пратка и/или съдържанието ѝ пристигнат повредени, моля, съобщете това на куриера при доставката. Когато ни връщате дадена стока, не използвайте обикновени (бавни) пощенски услуги, тъй като при тях нямате застраховка (и няма да ви бъдат възстановени разходи, ако пратката се изгуби). Винаги пазете касовите бележки. Ако забележите каквито и да било повреди, когато разопаковате артикулите, моля, свържете се с нас.

4.6. Потребителят е длъжен да приеме доставената стока (артикул) на посочения адрес и време на доставка или да упълномощи трето лице за това. В случай, че не изпълни това си задължение, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Разноските за обратно връщане на стоката (артикула) са за сметка на Потребителя.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащането на продажната цена за заявена стока (артикул) може да се извърши по един от следните начини:

5.1.1. с „наложен платеж”

5.1.2. с кредитна или дебитна карта

5.1.3. Epay BG- Credit card

5.1.4. Epay BG- Easypay и B-pay

5.1.5. Epay BG- Standart (micro bill)

5.1.6. по банков път

5.2. БАНКАТА:

5.2.1. не е страна в правоотношенията между ПРОДАВАЧА и неговите Потребители, отнасящи се до осъществяваната от него дейност по предлагане на стоките (артикулите), тяхното качеството и/или количество, сроковете за доставка/изпълнение и др.

5.2.2. изпълнява ролята на платежен посредник в осъществяването на безналичното картово плащане на ПОС-терминал (реален или виртуален).

5.2.3. сътрудничи на ПРОДАВАЧА при осъществяването на всички дейности, свързани с плащанията с карти Visa, MasterCard, Maestrо, БОБС и др.

5.3. ПРОДАВАЧЪТ предлага на своите Потребители плащане с карти Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др. в съответствие с изискванията за обработка на плащанията, посочени в Инструкциите за приемане на плащания с банкови карти, част от Общите условия на БАНКАТА.

5.4. ПРОДАВАЧЪТ приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др.

5.5. Независимо от избрания начин на плащане, Продавачът не начислява допълнителни такси за обработка на плащането.

5.6. За всяка заявена стока Потребителят плаща цената, която е обявена в електронния магазин към момента на заявката.

5.7. При плащане с кредитна или дебитна карта, моментът на плащането съвпада с момента на Заявката.

5.8. Плащането с наложен платеж е дължимо към момента на доставката.

5.9. Покупки могат да се извършват единствено във валутата, в която са обявените цени.

6. ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА. ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИЯ.

6.1. Отказ преди доставка за получаване на заявена стока (артикул) може да се направи от Потребителя по телефона или чрез електронно писмо (e-mail) до Продавача. За да е валиден отказът, той трябва да е направен в срок до 2 (два) дни преди датата на доставката.

6.2. За направен отказ преди доставка Клиентът не дължи обезщетение.

6.3. Клиент може да откаже да приеме заявената стока (артикул) в срок до 14 (четиринадесет) дни от доставката, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в този случай разходите за връщането му са за негова сметка. За целта, ни изпратете имейл, с който да поискате номер за връщане.

В този имейл е нужно да посочите: · Номер на поръчката · Вашето име и адрес · Данни за банкова ви сметка · Информация дали бихте искали да върнете покупката или да я замените · Причината, поради която връщате или заменяте продукта (незадължително)

6.4. При отказ от договора, Клиентът е длъжен да върне закупената стока (артикул) в ненарушен търговски вид и със запазен етикет. Връщането на стока (артикул) се извършва на адресa, посочен върху документа удостоверяващ извършената от Клиента заявка, с който Потребителят е получил стоката.

6.5. При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, Продавачът му възстановява платената сума в срок от 15 (петнадесет) дни след връщането на стоката. Ако стоката (артиклуът) е заявена при наложен платеж, Клиентът изпраща чрез електронно писмо (e-mail) до Продавача банкова сметка за възстановяване на продажната цена.

6.6. Ако стоката (артикулът) не бъде върната в срока по т. 6.3, отказът от договора не произвежда действие.

6.7. Рекламация може да се направи от всеки Потребител, когато доставената стока (артикул) не съответства на договореното между страните, включително при явни недостатъци на вещта, като например производствени дефекти, липси на части от стоката (артикула), повреда при транспортирането, доставяне на различна от поръчаната и други.

6.8. Рекламация може да се направи от всеки Потребител, когато стоката (артикулът) е доставена след повече от 2 (два) дни от уговореното в Заявката.

6.9. Рекламацията може да се предяви пред Продавача чрез електронно писмо (e-mail) в 7 (сеедмо)- дневен срок от датата на доставка, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката, като в този случай разходите за връщането му са за сметка на Продавача.

6.10. Връщането на стоката при рекламация (чл. 6.9), в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се извършва при запазен добър търговски вид на стоката, без да са налице повреди от неправилна употреба и при запазени оригинални опаковка и етикет. Връщането на стока (артикул) се извършва на адресa, посочен върху документа удостоверяващ извършената от Клиента заявка, с който Потребителят е получил стоката

6.11. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната стока (артикул) за същата стока (артикул) без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума, или друг/и заместващ/и стока/и (артикул/и), като разликата в цените се доплаща от Потребителя или се възстрановява от Продавача по правилата на чл. 6.5.

6.12. С изтичането на сроковете по чл. 6.3 и 6.9 по- горе, се счита, че стоката (артикулът) е приета без възражения. Възражение след тези срокове е недействително.

6.13. За всяка от предлаганите на сайта стока (артикул) има публикувана Инструкция за употреба, както и информация относно начините за използването й (му). Потребителят е длъжен да използва съответната стока (артикул), съобразно Инструкцията за употреба и при стриктно спазване на указанията. При неизпълнение на това задължение, за Потребителя правото му за рекламация и връщане на стоката (артикула) се погасява.

6.14. Гаранцията за всяка от предлаганите на сайта стоки (артикули) е две години. Гаранцията е валидна заедно с фактурата/заявката за покупка на изделието. Животът на консумативните материали е съгласно предписанията на фирмата производител. Гаранцията на изделията отпада, в случай че не са спазени Условията за експлоатация и Специфичните изисквания в Инструкциите за употреба.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. РЕКЛАМА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта allocacoc.bg, е собственост на "Аллокакок България" ЕООД, в т.ч. снимки и описания на стоки (артикули). Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин "allocacoc.bg“.

7.2. Забранява се копирането на текстове и снимки от allocacoc.bg и поставянето им в други търговски уеб сайтове и онлайн магазини без съгласие на "Аллокакок България" ЕООД. В случай на свободно копиране, ползвателят е длъжен да цитира източника, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин allocacoc.bg", като думите "онлайн магазин allocacoc.bg" следва да бъде линк към allocacoc.bg.

7.3. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с "Аллокакок България" ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените в сайта имейл адреси, телефонен номер, както и през контактната форма в секция „Контакти“.

7.4. "Аллокакок България" ЕООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

7.5. Информацията, свързана със съдържанието и изпълнението на договора между Продавача и Потребителя е конфиденциална и същите се задължават да я пазят, като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица. Преотстъпването на информацията на трети лица, ако е извършено без разрешение от засегнатата страна, е основание за разваляне на договора и за търсене на отговорност.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Клиентът носи отговорност за всички вреди, причинени на Продавача, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по настоящите Общи условия.

8.2. При неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Клиента по Общите условия той дължи на Продавача наказателна неустойка в размер на причинените щети.

8.3. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба с доставка, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

9.1. Договорът с Клиента се прекратява:

9.1.1. по взаимно съгласие между страните;

9.1.2. при прекратяване с ликвидация (или недееспособност) на страна по договора;

9.1.3. Едностранно от Продавача при неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Клиента по Общите условия – с 15 дневно предизвестие

9.1.4. От всяка от страните – с 30 дневно писмено предизвестие

10. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

10.1. Страните посочват електронни адрес (e-mail-и) за всякакви уведомления по настоящите Общи условия, включително уведомления, изпълнения, възражения и приемания:

- електронен адрес (e-mail) на "Аллокакок България" ЕООД: office@allocacoc.bg;

- електронен адрес (e-mail) на Потребителя е мейлът по неговата регистрация.

10.2. Всяко електронно съобщение (т.е. всеки мейл) ще се счита за надлежно изпратено, ако изпращащата страна го е изпратила на мейла на получаващата страна; всяко електронно съобщение ще се счита за надлежно получено, ако получаващата страна го е получила на посочения от нея мейл.

10.3. Страните понастоящем се уговарят, че в случай че не е налице изричен отговор, с изтичането на 7 (седмо) дневен срок от полученото предложение, изпращащата страна ще счита че получаващата страна е дала мълчаливо съгласие.

10.4. Получаващата страна има правото да удължи 7 (седмо) дневния срок по чл. 10.3 с обратен мейл (също в срок от седем дни от получаването), в който мейл посочи своя краен (и разумен) срок за приемане на предложението. Ако новопредложеният срок е неразумно дълъг, то изпращатата предложението страна следва да го приеме като мълчалив отказ.

10.5. Ако някоя от страните промени посочения електронен адрес (e-mail) (телефон), без да уведоми другата страна, последната не отговаря за съобщения, призовки и други подобни, които е изпратила на стария електронен адрес (e-mail) (телефон).

11. СПОРОВЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно изменяни от "Аллокакок България" ЕООД. Измененията на Общите условия имат сила за Потребителя от момента на публикуването им на сайта allocacoc.bg.

11.2. Клиентът може да заяви писмено, че не приема изменените Общи условия, като в този случай "Аллокакок България" ЕООД запазва право незабавно да прекрати едностранно договорът с Клиентът.

11.3. Нищожността на някоя клауза от тези Общи условия не води до нищожност на друга клауза или на условията като цяло.

11.4. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.5. Всички спорове между страните, свързани с договора помежду им, следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно– пред арбитража на Българската стопанска камара.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на "Аллокакок България" ЕООД и последната промяна в тях е от дата 24.04.2017г.